EN KLENOD I BYGDEN
LOFTA KYRKAS ORGEL
Lofta kyrka tv

Birger Larsson vid spelbordet th

 

En detaljerad redogörelse, 4 + 5 sidor, finns i pdf-format

KLICKA HÄR - del 1
KLICKA HÄR
- del 2

Lofta kyrkas orgel, tillsammans med kyrkans katedralliknande akustik, har få motsvarigheter i vårt land.

När Loftas ståtliga kyrka invigdes andra söndagen i Advent 1837, fanns ännu ingen orgel i kyrkan. Redan 1777 diskuterades ny kyrka och om att skaffa orgel. Grannförsamlingarna hade sedan lång tid tillbaka orglar i sina kyrkor; Västervik före 1694, Gamleby 1704, Västra Ed 1705 och i annexförsamlingen Loftahammar hade man skaffat orgel 1767. Det skulle dröja till 1856 (79 år) innan Lofta kyrka som en av de sista i Tjust fick sin orgel.

År 1842 fick Lofta församling ny klockare och organist, Hans Jakob Carlholm. Han fick vänta i 14 år på orgel. På sockenstämma år 1854, redogjorde en kommitté för sina åtgärder. Hovorgelbyggare Marcussen & Sohn från Apenrade i Danmark översände dispositionsförslag jämte prisuppgifter. Den 27 oktober 1854 undertecknas kontraktet och i december 1856 äger slutbesiktningen rum inför församlingens deputerade. Kontrollant var domkyrkoorganisten W T Gnosspelius. Omdömet är mycket positivt, ja rent av panegyriskt.

Om intonationen sägs Skön och kraftfull; hvarje stämma har en dess karakter motsvarande tonfärg. Serdeles kunna Gamba 8' och Fugara 8' ej nog berömmas. Jämnhet i alla stämmor ifrån lägsta till högsta octaven och snabb tonangifning.
Så befunnet, har Hrr Hoforgelbyggare Marcussen & Sohn ej allenast samvetsgrannt uppfyllt sina i Contractet ingångna förbindelser, utan äfwen genom det artistiska sätt hwarpå denna Orgelbyggnad är utförd, lemnat ett ytterligare bevis på werkligt Mästerskap; och warder sålunda detta Orgelwerk af mig med största beröm approberadt.

Tiden tärde på orgeln och 1860 skriver professorn i orgelspelning vid Kungl. Musikaliska Akademien, Gustaf Mankell.
Undertecknad har denna dag noga undersökt den utomordentligt härliga, af Hoforgelbyggaren Marcussen byggda Orgeln I Lofta Kyrka, och dervid funnit följande:
På de täckta 4 fots stämmorne voro korkarna i piporna till största delen af råttor uppätna; och är det fara värdt att sjelfva metallpiporne äfven af råttor blifva skadade, enär erfarenheten på många ställen visat att det i metallen befintliga blysocker är för dem begärligt. Af största vikt är således att det i ett närbeläget tornrum befintliga spannmålsförråd bortskaffas, hvarförutan skadedjuren ej kunna utrotas. Öfver Pedalpiporne bör en väfbetäckning anbringas, emedan från taket nedfaller damb och kalkgrus, som är högst skadligt för pipverket. En jemkning i intonationen vore, hvad vissa stämmor beträffar, såsom i hvarje nybyggd orgel, af nöden, hvarföre jag tillstyrker, att Herr Marsussen måtte få sig fri resa från inrikes ort till Lofta beviljad, för att, så snart som möjligt, avhjälpa omnämnda felaktigheter. ...

Renovering år 1937, 1950 och 1992.

Inför Lofta kyrkas 100-årsdag infordrades anbud på bla nytt spelbord och mekanik till orgeln samt elektrisk orgelfläkt. Kantor Karl Söderberg förordade tveklöst anbudet från Marcussen & Søn, firman som byggt orgeln.

I början av 60-talet märktes en tilltagande tröghet i registerandragen och spelmekaniken blev tyngre. En omfattande restaurering blev nödvändig. Utbyggnaden av läktaren 1950 blev negativ för orgeln och borde ändras.

Avtal slöts om följande åtgärder:
* framflyttning av orgelhus och bälghus
* rekonstruktion av spelbord och registertavlor
* tätning av väderlådor
* översyn av bälg
* renovering av pipverket
* efterintonering och stämning.
Pris allt i ett 581.000 Dkr. Samtidigt skulle kyrkan renoveras.

Lofta kyrka och orgel återinvigdes den 20 december 1992 med Michael Waldenbys Svit opus 36 som skrivits för detta speciella tillfälle. I besiktningsprotokollet skriver kontrollanten Mark Falsjö bla:

Lofta församling är verkligen att lyckönska till ett på många sätt förnämligt instrument. Att samma orgelbyggnadsfirma som en gång byggde instrumentet, Marcussen & Søn, anlitats vid den nu genomförda restaureringen kan endast betraktas som ett mycket klokt och lovvärt val. Firman har återigen visat prov på utomordentligt konstnärligt arbete av högsta klass, även internationellt sett. Den goda gedigna hantverksskicklighet som genomsyrar deras arbeten har i Lofta kyrkas orgel fått en fullvärdig exponent. Det är min varmaste förhoppning att församlingen nu har ett instrument som på värdigt och stimulerande sätt blir ett redskap för förgyllandet av gudstjänstmusiken i många år framöver.

Disposition - se del 2 ovan

Bild och text: Birger Larsson
Redigering: Lars Cornell
.