TJUST HEMBYGDSFORUM

FörTjust och Tjust Hembygdsforum

Den ideella föreningen FörTjust har till uppgift att utveckla Tjust och i synnerhet dess landsbygd. Det innebär att frågor som rör hembygden ingår i föreningens verksamhetsområde. FörTjust söker därför samverkan med Tjusts Hembygdsforum.

De som har material av lämpligt slag som rör Tjust och dess socknar inbjuds att publicera materialet på www.tjust.com eller att upprätta länkar.

Copyright:

Materialet på www.tjust.com får användas fritt men ej i kommersiellt syfte. Källan skall anges.
Tjust Hembygdsforum är strängare. De skriver "© tjust hembygdsforum".

Stadgar för Tjust Hembygdsforum

§ 1 Syfte

Föreningen Tjust hembygdsforum, vars verksamhetsområde är Norra och Södra Tjust härader, har till uppgift att genom samverkan mellan hembygdsföreningarna och dokumentation på elektroniskt medium öka kunskapen om Tjustbygdens historia, kultur och natur. Härigenom läggs en grund för ökad samhörighet i såväl den egna lokala bygden som hela Tjust.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap kan erhållas av hembygdsföreningar eller motsvarande sammanslutningar och stiftelser samt skolor. Varje sådan medlem äger en röst vid årsstämman och andra föreningsstämmor. Stödjande medlemsskap kan erhållas av företag liksom enskilda personer. Sådan medlem saknar rösträtt vid årsstämman.

§ 3 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av ordförande och fyra ledamöter samt två suppleanter. Ordförande och styrelsesuppleanter samt en revisor och en revisorsuppleant väljs vid föreningens årsstämman för ett år i sänder. Övriga styrelseledamöter utses för två år. Vid konstituerande årsstämma utses två för ett år och två för två år. Valbar är såväl företrädare för förening m fl som enskild medlem.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt övriga funktionärer som prövas erfordliga. Styrelsen kan till sig knyta adjungerade ledamöter när så erfordras. Sådan ledamot saknar rösträtt. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre beslutande ledamöter är närvarande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden när han/hon så finner lämpligt eller när minst två av ledamöterna begär detta. Icke tjänstgörande suppleant äger rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och ska därför underrättas om sådana sammankomster.

Styrelsen ska senast den 15 mars till revisorn avgiva förvaltningsberättelse - verksamhets- och ekonomisk berättelse - för det gångna kalenderåret. Revisorerna ska efter verkställd granskning avge sin berättelse till årsstämman.

Vid sammanträden ska föras protokoll.

§ 4 Uppgifter

Tjust hembygdsforum ska i sitt arbete ägna sig åt att

- få en samlad dokumentation av bl a hembygdsföreningarna och deras verksamhet;

- medverka vid samordning av arbetet i Tjustbygden med dokumentation på data;

- medverka till att hembygdsföreningarna, skolor och bibliotek samt andra intressenter får tillgång till denna samlade dokumentation;

- hjälpa hembygdsföreningarna utveckla kompetens på dataområdet;

- förbereda och medverka vid överförande på Internet av lämpliga uppgifter om Tjustbygden;

- i övrigt ta upp sådant som syftar till att underlätta kontakterna mellan föreningarna för att på så sätt öka samhörigheten i Tjustbygden.

Kommentar: Varje förening ( motsvarande ) har det fulla ansvaret för ett eget material.

§ 5 Årstämma

Årsstämman äger rum senast under april månad. Medlemmarna kallas skriftligen senast två veckor före stämman.

Vid årstämman ska följande ärenden förekomma:

Styrelsens förvaltningsberättelse

Revisonsberättelse

Ansvarsfrihet för styrelsen

Val av ordförande, två styrelseledamöter, två styrelsesuppleanter, en revisor och en revisorssuppleant.

Val av valberedning

Årsavgift

Verksamhetsplan och budget

Även andra ärenden kan förekomma. Förslag till ärende från enskild förening ska vara inlämnat till styrelsen senast 1 mars.

Årsstämman är öppen för samtliga medlemmar i förening (motsv) som ingår i Tjustbygdens hembygdsforum.

Under verksamhetsåret kan styrelsen kalla till överläggningar i ärenden som den prövar lämpligt.

Kommentar: Vid val av föreningsfunktionärer bör eftersträvas en representativitet för hela Tjustbygden.

§ 6 Stadgeändring

Förslag till ändring av/eller tillägg till dessa stadgar kan upptas till behandling vid årsstämma. För att sådant förslag ska kunna genomföras fordras 2/3 majoritet.

§ 7 Upplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas av årsstämman. För att bli gällande ska sådant förslag vinna 2/3 majoritet och med samma majoritet bekräftas på en minst en månad därefter hållen föreningsstämma.

Föreningens tillgångar ska vid sådant fall delas lika mellan de föreningar som är medlemmar.

Ovanstående stadgar är fastställda vid konstituerande årsstämma den 24 april 1996.

*************************

1998-11-25 Lars Cornell