ANMÄLAN AV SYSTEMATISK KORRUPTION
I SVENSKT RÄTTSVÄSENDE
och
ETT SÅDANT FALL
En rättssökande mot advokat i Sverige möter en oövervinnelig kåranda. I andra länder händer det ofta att advokater döms skadeståndsskyldiga för misstag. Men i Sverige händer sådant mycket sällan förutom i triviala fall av arten för sent inlämnad handling. Många jurister skyddar varandra från påföljd när någon gjort ett misstag. De metoder som används är att vränga lag, försumma bevis och vränga ord. När det är gjort följer tystnad och passivitet.

I denna analys och anmälan av korruption har jag försökt att beskriva ett alldagligt problem i det svenska juridiska systemet. Jag har använt ett speciellt exempel för att illustrera situationen med kristallklar tydlighet. Observationer och analyser är inte helt mina egna. De har också gjorts av juridikprofessorer, journalister, advokater samt de som blivit offer för vänskapskorruption.

Om analyserna är riktiga innebär det, att det här ärendet måste handhas helt och hållet utanför Sveriges gränser, i Strasbourg eller Oslo eller Köpenhamn eller Helsingfors av språkskäl, utan att svenska jurister ingår, eftersom en oberoende analys eljest inte kan garanteras. Att hitta en oberoende svensk domstol för ett sådant här mål är som att spela på roulett och liknar svårigheten att finna en oberoende domstol i Serbien för att pröva ex-presidentens ansvar (*). Huvudparten av anmälan har därför skrivits tvåspråkigt.


Läs boken* Den för vänskapskorruption anklagade lagmannen är vice ordförande i Svenska Domareförbundet.2000-09-15
Till
Talmannen Nicole Fontaine
Europaparlamentet
L-2929 LUXEMBURG

ANMÄLAN OM SYSTEMATISK KORRUPTION I SVENSKT RÄTTSVÄSENDE

En rättssökande mot advokat i Sverige möter en kåranda som är oövervinnerlig. Hur rätt den sökande än har kan han/hon inte få rätt annat än i enkla fall av arten för sent inlämnad handling.
Jag ber om en opartisk undersökning av hur jäv och kåranda påverkar domsluten och rättsäkerheten i Sverige.


2000-09-15
To
Talmannen Nicole Fontaine
Europaparlamentet
L-2929 LUXEMBURG

REPORT ON SYSTEMATIC CORRUPTION IN THE SWEDISH JUDICIAL SYSTEM

A legal client against a lawyer in Sweden meets an impregnable union spirit.

I request the Parlament for an impartial investigation of how challenge and union spirit affects safety of justice in Sweden.