FÖREKOMMER VÄNSKAPSKORRUPTION I JURISTKÅREN
?

Läs HÄR om hur det är att ställa
en advokat till svars för en felhandling.
Anmälan till Polis / åklagaren
Dno C3-5-01

Kollegial korruption vid domstol – det är ett allvarligt brott och bevisen i det här fallet är tydliga. Men Riksåklagarens avskriver ärendet med orden
” … ger inte anledning till antagande att brott som hör under allmänt åtal har begåtts.”
Slutsatsen är djupt oroande eftersom både en bred allmänhet och jurister kan se och förstå att korruption förekommit.

DEBATT
Under sommaren år 2000 har rättsväsendet debatterats livligt.
HÄR finns ett sammandrag (pdf) för den som är intresserad.2000-09-15
Till
Talmannen Nicole Fontaine
Europaparlamentet
L-2929 LUXEMBURG

ANMÄLAN OM SYSTEMATISK KORRUPTION I SVENSKT RÄTTSVÄSENDE

En rättssökande mot advokat i Sverige möter en kåranda som är oövervinnerlig. Hur rätt den sökande än har kan han/hon inte få rätt annat än i enkla fall av arten för sent inlämnad handling.
Jag ber om en opartisk undersökning av hur jäv och kåranda påverkar domsluten och rättsäkerheten i Sverige.


2000-09-15
To
Talmannen Nicole Fontaine
Europaparlamentet
L-2929 LUXEMBURG

REPORT ON SYSTEMATIC CORRUPTION IN THE SWEDISH JUDICIAL SYSTEM

A legal client against a lawyer in Sweden meets an impregnable union spirit.

I request the Parlament for an impartial investigation of how challenge and union spirit affects safety of justice in Sweden.

Dokumentet i pdf-format tre sidor.
The entire document 3 pdf-pages.
Sorry, in swedish only.
Nicole Fontaines SVAR 2000-12-15