Tjusts historia 
ÅRTAL I TJUST
Se även årtal i de olika socknarna
ÅRTAL I VALDEMARSVIK

- 13 700 000 000
Vår värld har troligen sitt ursprung i en Big Bang för 13.7 miljarder år sedan.
Förmodligen finns det flera världar.
- 3 850 000 000
Bakterier från tiden för nära fyra miljarder år sedan har hittats. Från dem har människan utvecklats - kanske
- 2 700 000 000
Jordskorpan bildas. De äldsta bergen finns på Grönland och är 3.9 miljarder år gamla. De består av sedimentära bergarter vilket innebär att det funnits äldre berg dessförinnan.
- 2 000 000 000
De äldsta bergen i Tjust är två miljarder år gamla. Bilden visar en vågformad bergyta syd Gamleby. Den har troligen bildats i en sandstrand för två miljarder år sedan.
- 570 000 000
Under 200 miljoner år, från Kambrium -570 till och med Silur -340, låg Sverige nära ekvatorn. Det var en varm tid då haven steg, syrehalten i atmosfären ökade och ozonskiktet växte. Öland och Gotlands kalksten avsattes under den tiden.
- 250 000 000
Berggrunden i Tjust spricker. Verkebäcksvikens, Gamlebyvikens, Loftadalens och Syrsans sprickor bildas
- 4 000 000
Förmänniskan som gick upprätt utvecklades i Afrika.
- 2 500 000
Människans hjärna utvecklades. Spontanitet och intuition utökades med logik, förutseende och rumsuppfattning och djuret blev människa som började gå upprätt och använda verktyg.
- 270 000
Vår art av människan, Homo Sapien, uppstod i Afrika för 3 - 200 000 år sedan och vandrade in i Europa för 100 000 år sedan
- 35 000
Neanderthalmänniskan dör ut. Den moderna människan tar över och vandrar norr ut i Skandinavien när inlandsisen drar sig tillbaka
- 12 000
Istidens slut. Växter, djur och människor följde snabbt efter. Äldre jägarstenålder - 1000 till -4.200 fKr. Värmeperioder 11400 - 10900 och 10100 - 9100. Kallperiod 9100 - 8300. Varmare tid 8300 - 7500 då Björk och tall kommer tillbaka.
- 8475 hösten En jordbävning magnitud >7 drabbar Sverige. Kanske förorsakade den att Östersjön då blev salt. Baltiska issjön låg mer än 50 m över nuvarande havsyta.
- 6000 Under den Atlantiska tiden från -6000 till - 4200 bodde här fångstfolk.
- 5500 Östersjön blir åter en insjö, Litorinahavet, med utflöde mellan Tiveden och Kilsbergen. Höjdskillnaden var upp till 113 m. I Tjust står havsytan länge stilla och vänder vid ca 35 m. Landhöjningen är därefter snabb och Tjust stiger ur havet.
- 5000 Människans äldsta skrifter är fem tusen år gamla. Men människans äldsta redskap och bilder är två miljoner år gamla
- 4200 Yngre stenåldern ca 4200 (3.300) - 1800 f Kr.
- 4004 Gud skapade världen enligt gammal kristen tro, närmare bestämt klockan 9 på morgonen måndagen den 23:e oktober
- 4000 Då bodde troligen omkring 25 000 människor i Sverige i flockar och stammar
- 3000 Cheopspyramiden i Egypten byggdes. Bibelns syndaflod inträffade enligt sägnen vid ungefär den här tiden. Det kan stämma eftersom havsytan steg ca 100 m från -14 000 till -3 500 då den stabiliserade sig vid ungefär nuvarande nivå.
- 2000 Stenkumlen härrör från den tiden
- 2000 Det svensk-germanska språket breder ut sig
- 1800 Bronsåldern 1800 fKr till 500 fKr var en fin tid i Tjustbygden. Bygdens centrum sträckte sig från Syrsans inre del över den dåtida Loftaviken till Heda och utefter Västra viken (från Lofta sett) till Hermanstorp. Sprickbildningen från Syrsan mot Linköping var en naturlig färdled. Det var genom den leden som östgötarna fick vår dialekt. Tjust var förhållandevis tätbefolkat.
- 1000 ca De första föremålen av metall importeras för 5000 år sedan. Små mängder koppar började brytas i Tjust under bronsåldern. Falu koppargruva från 1200-talet. Se 1765
- 500 Folkvandringstiden. Tidigare hade det rått ett klimat som vid Medelhavet. Nu blev det blev snabbt kallare. Behov av metallföremål ökade och järn började framställas av myrmalm och rödmossa. Äldre järnåldern 500 fKr till 800 eKr. Yngre järnålder till ca 1.200 eKr
- 6 Kristi födelse. Det dröjde 800 år för hans rykte att nå hit
100 Tiden 100 - 1200 började den indirekta järnhanteringen
325 Kyrkomötet i Nicaea, hävdar Sonens väsengemenskap med Faderen
450 Bibelns gamla testamente började redigeras 400 fKr Bibelns nya testamente skrevs åren 50 - 100 och fick sin nuvarande utformning under 400-talet
550 Vendeltiden, kulturperiod 550-800. Den döde gravlades obränd med full rustning
550 ca En gotisk historieskrivare, Jordanes, besökte Sverige. I Om goternas ursprung och dåd omnämns en stam "Theustes" vilket förmodas vara tjustborna.
700 Värend, Växjö, är vårt första biskopsdöme men tillhör då Danmark. Nordborna kommer i kontakt med kristendomen på de Brittiska öarna under 700-talet och det är från väster som kristendomen kommer till Västergötland och Östergötland. Thurngot var den förste biskopen i Skara 1013 - 1030, ett biskopsdöme som sträckte sig till Gotland och Mälaren
793 Vikingatiden 793 - 1.060
800 Yngre järnålder till ca 1.200 eKr.
829 Ansgar 801 - 865 var ärkebiskop av Hamburg-Bremen och grundade den första kristna församlingen i Birka år 829, men den försvann helt. Inga rester av någon kyrka har påträffats.
1000 tal Den romanska konsten uppstod i goternas Frankrike på 1000-talet. Den är starkt förknippad med de romanska språken, bevarades och utvecklades av germanerna och kännetecknas av rundbågar, runda valv och pelare.
1027 Den norske kungen Olof den helige och den svenske kungen Amond Olofsson möts i Barösund i Gryt efter slaget vid Helgeån.
1050 ca Tjust tillhörde Skara stift som grundades i mitten på 1000-talet. Åbo stift ca 1220. Den äldsta stenkyrkan i Skara bygdes ca 1150 men av den finns inget kvar. Den nya bygdes på 1200-talet på samma plats. Egino och Adalvard uppsökte på 1060-talet alla götarnas samhällen där se slog sönder bilder på de gamla gudarna.
1100 tal Människorna levde mellan Gud - det goda, och Lucifer = djävulen - det onda. För människorna var tiden dramatisk eftersom de levde i den 6.e och sista tidsepoken i jordens historia. Straxt skulle den gå under och människorna ställas inför den sista domen. Från vikingatidens tämligen demokratiska samhälle blev ordningen nu starkt hierarkisk med Gud fader som allsmäktigt styr genom profeterna och prästerna.
1100 ca I Paris i mitten av 1100-talet föddes en konstart, den Gotiska, som kännetecknas av spetsbågar och kryssvalv.
1120 Namnet Tjust nämns i en provinsförteckning. I ett dokument 1269 stavas namnet Thiust
1120 Linköpings äldsta domkyrka uppfördes troligen på 1120 och 1130-talen.
1200 Skolor började inrättas under 1200-talet. Under medeltiden fanns troligen ca 20 kloster-, 6 dom- och 11 statsskolor. Allmogens undervisning genom predikan bestod inte enbart i religiösa kunskaper
1279 I Magnus Ladulås Alsnöstadga står bla inskrivet "...alla vägfarande män skola själva sig kost skaffa och ingen skall vara skyldig att giva dem något.". Det skärptes till dödsstraff vid våldgästning av hög som låg i Skänninge stadga år 1335
1300 Kung Valdemars segelled (Tjusts yttre farled bla genom Spårösund) beskrivs av danska munkar. Stäkeholms slott anläggs
1300 ca Västgötalagen kom till 1220 Smålandslagen (De små landen) tillkom ca 1320 men endast kyrkobalken finns bevarad. Se 1380 och 1684.
1300 I slutet på 1200-talet hade Hansan fått stor betydelse
1320 ca Ärvdabalken i Södermannalagen föreskriver: "Då broder och syster ärver fader och moder, skall alltid broder ärva två lotter och syster en tredjedel. Och broder skall taga sin del i odalabyn (dvs den av gammalt brukade marken) och systern i utjordar, och systers lott i utjordar skall vara lika god som broders lott är i odalbyn. Finns flera odalbyar än en, då skall syster taga sin lott i odalbyn lika väl som broder." Eftersom kvinnorna stod under en mans förmyndarskap var deras rätt att disponera sitt arv begränsad. De ägde all egendom utom arvejord gemensamt. På Gotland och Dalarna ärver kvinnor endast lösöre om det fanns bröder. Genom att kvinnorna erhöll en hemgift kunde de ofta erhålla mer än sina bröder när de gifte sig
1349 Digerdöden till Sv, böld och -lungpest från Asien härjade i flera vågor under 1300-tal, 1420- tal, 1464-1466 och 1495. En våg nådde Sverige 1349 och hade sin kulm 1350. Ca 1/3-del av den halva miljon innevånare som då fanns i Sverige dog
1351 En gemensam lag för hela Sverige, den Allmänna Landslagen eller Magnus Erikssons Landslag, införs
1351 Landskapslagarna från 1200- och 1300-talen knöt jakträtten till jordägandet. I vår första landslag 1351, Magnus Erikssons, stadfärsten högviltet älg, hjort och rådjur som konungens djur och all jakt på dem förbehölls honom. I 1664 års jaktstadga gick bönderna, med undantag för skärgårdsborna, miste tom om jakt på fågel men dödsstraffet för upprepade förseelser togs bort. Först 1789 fick ofrälse som ägde skattejord rätt till jakt på egen mark. Se 1580 och 1830
1360 Stäkeholm (Stegeholm) började byggas. Färdig ca 1365
1380 ca Tjust tillhörde fram till 1684 (se do) Östergötland och löd under östgötalagen.
1383 Wagmare som var det äldre namnet nämndes för första gången i ett brev. Byn Wammar låg något norr om nuvarande tätorten Valdemarsvik Gränsen mellan Tjust och Gryts skärgård gick ursprungligen i Valdemarsviken och ån genom Valdemarsvik. Bron över ån kallas Tjustbron
1386 Vid Bo Jonsson Grips död innehade han 1500 gårdar. År 1399 erhöll sonen Knut Bosson arvslotten bla Stäkeholm, Vinäs, Forsby, Mem (Casimirsborg), Almvik, Vinö, Bokalla (Åkerholm), Dynesta, Bjursund, Ed, Bankestad och Hellerö
1389 Sverige, Norge och Danmark ingår ett förbund som stadfästes 1397 (Kalmarunionen) och varar till 1521
1400 Det svenska skriftspråket, rikssvenskan, blir allmänt använt
1446 Kung Kristoffer av Bayern hade fått Västerviks slott i gåva när han kröntes. När han skulle besöka slottet förliste båten - därav namnet Kungsgrundet
1500 tal Masugnar kom på 1400-talet och blev vanliga på 1500-talet. Den tyska masugnen blev vanlig på 1600-talet. Malm exporterades fram till 1620 Det var först på 1700-talet som man började förstå vad som hände i masugnen
1523 06-06 Gustav Wasa väljs till kung och Sverige får sin nationaldag. Se 1809-06-06, 1814-05-17, 1849-06-05, 1917-12-06 och 1944-06-17
1532 Gustav Vasa förbjöd fri köpenskap. All handel med utlandet skulle gå via Kalmar
1542 Dackefejden ca 1532 - 1545 främst utmed vägen Pataholm - Vimmerby - Linköping
1543 mars Dackupproret riktade sig mot dyrtider, tyskstyre och protestantismen. År 1542 ödeläggs Fogelviks fästning mfl av upproriska bönder. I slaget i Virserum 1543 skadades Nils Dacke allvarligt
1546 Tycho Brahe föds! Vid hans observatorier Uraniborg och Stjärneborg på ön Ven inleddes den allra första början av rymdåldern i slutet på 1500-talet
1558 ca Gustav Vasa förordnar att ek, bok, asp, hassel, rön och hägg inte får huggas eller skadas eftersom de är "till nytta för skepsvirke, svinföda och andra nödtorfter" 1647 föreskrivs inskränkningar i svedjebruket. Under 1600-talet får skogen större värde för gruvdriften och som sågade trävaror för export
1561 Säteri är en skatteform från 1561. Staten hade ont om pengar och adeln erbjöds då en skattefri gård i stället för betalt för sina tjänster. Det var samtidigt en subventioneringsform som krävde att en ståndsmässig byggnad mm skulle uppföras. Säterier kom att utgöra ca 10% av jordarealen. Under 1680-talet förbjöd Karl IX nya säterier och de avskaffades mot slutet av 1800-talet
1562 Åby blir säte för konungens fogde
1570 Älvsborgs lösen. Taxeringslängd för Lofta upprättades 1571 (avskr i Hemb.arkivet) med syftet att få in skatter till Älvsborgs lösen
1570 Handelsblokad i Östersjön medförde det sk 7-årskriget med strider vid Bornholm 1563 och 1565, Ölands N udde 1564 och den dansk-lübska flottans undergång i storm vid Gotland 1565. En större drabbning ägde rum i Axtorna i Halland 1565 förutom härjningståg för att ödelägga försörjningsområdena främst 1566 - 1570. Fred i Stettin 1570
1580 ca Skjutvapen kom i bruk för jakt i slutet på 1500-talet, men allmogen fick inte använda sådana förrän 1772
1580 Luthers lilla katekes började användas. På kyrkomötet 1529 ålades prästerna att vid varje predikan uppläsa fader vår, trosbekännelsen och 'AveMareia'. AveMaria ersatte senare med budorden
1581 Gustav Vasas yngste son hertig Karl satte under 1500-takets senare hälft fart på bergsbruket. Han beviljade 1581 var och en som finner malm full brukningsrätt mot tionde till staten. Omkring 1630 blev det förbjudet att anlägga malmbearbetning vid gruvområdena för att säkra tillgång på kol och järnbruksrörelsen blev starkt reglerad
1600 På 1600-talet börjar begreppet Sverige växa fram
1600 -tal Järn framställdes i Tjust av myrmalm och rödmossa redan för två tusen år dedan. Tjust bergslag har anor från tidig medeltid. Elva bruk uppfördes varav de i Överum och Ankarsrum finns kvar. De övriga låg i V Ed, Gärdserum och Ukna (se do). Att bruken förlades hit beror på tillgång på skog för träkol och vattenkraft för masugnsluft och smideshammare. Den mesta malmen togs från Utö i Stockholms skärgård. Den var dyr på grund av transport och särskild avgift 'genandt'. Därför togs många gruvhål i Tjust
1600 början Plattsfisken är bygdens äldsta symbol från 1563 och fanns i Tjust häradssigill. Den byttes under 1600-talets början ut mot en kräfta, vänstra figuren. Högra figuren är Tjustforums modernare version.
....
1611 Kung Gustaf II regeringstid 1611 - 1632 = Sveriges storhetstid
1611 Sveriges stormaktstid till 1721.
1623 Norra Smålands Regemente i Eksjö bildas
1630 Per Olsson från Gladhammar f 1630 d 1692 var en märklig tjustbonde. Han hade kung Karl XI:s öra och köpte senare hemmanet Lund / Lunden i Gladhammar som utvecklades till Lunds by med struktur från 1600-talet. De nuvarande husen är från 1800-talet på grunder från 1700-talet
1633 Biskop Botvidi i Linköpings stift föreskriver kyrkobokföring
1634 Länstyrelserna inrättas. Tidigare Kalmar län, Öland och Tjust sammanföres i hövdingedömet Kalmar län
1636 Postverket grundas. "Förordning om Postbådheten" Symbolen med ett horn var med från starten och moderniserades inte förrän 1912, 1937, 1962 och 1984
1640 -tal Järn var bara 1/3-del så dyrt som brons och tenn, som ingår med 10% i brons, men tenn måste Sverige importera från England. Under 1640-talet blev det brist på koppar och på 1800-talet var bronskanonernas era slut
1645 Tullstation uppfördes vid Spårö. Ända till 1829 var fartyg tvugna att lägga till för att tulla
1649 Ny gästgivarförordning föreskrev, att även statens män skulle betala för gärtgiveriets tjänster
1655 1212 Vallonerna de Besche och de Trij får tillstånd att anlägga hammare och smedja vid Långsjöns utflöde. En masugn hade redan byggts vid Cannsjö bruk i Ankarsrum. År 1623 hade bröderna Gillis och Gerard de Besche erhållit privilegium på masugn i Navekvarn. De samt Louis de Geer och Joachim Dankwardt var under många år invecklade i ett intrigspel. Danckwardt hade 29 barn med tre hustrur
1665 En häxa, dömd för läsning och signeri, bränns i Gamleby År 1668 avrättas de första för häxeri i Dalarna, 14 kvinnor och en man. Häxprocesserna når sin höjdpunkt omkring 1700 och de sista avrättas 1704. År 1734 togs lagen om häxeri bort
1684 Kinda, Ydre och Tjust var ett län men delades. Tjust tillfördes Kalmar län som rekryteringsområde för flottan. Se karta från 1690.
1685 Första kaffet kom till Sverige 'som medicin'
1686 Kyrkoarkivens tillkomst grundar sig på 1686 års kyrkolag
1686 1686-års kyrkolag föreskrev att "kyrkoherden skulle lära ungdomen läsa och förstå sina kristendomsstycken". Klockaren skulle undervisa bygdens barn. Lagen skärptes 1723 och 1762
1687 Åren 1687 - 1703 var en kall period i Skandinavien
1688 Ny lantmäteriinstruktion bestämmer svensk "Miljhlar" (mil) till 18000 alnar som blir 10688 meter
1698 Brist på skog och kol medförde att Överums, Falsterbo och Ankarsrums bruk inte hade någon tillverkning
1700 talet Vildsvinen försvann
1700 -tal I Tjust bergslag framställdes också koppar och många smärre schakt öppnades. Till de större hör Hasselby i Lofta (se 1765) och Hellerö i V Ed. Malmen fraktades först till Åtvidaberg men senare bygdes ett kopparsmältverk i Hedviksfors under Åkerholm. Det kan ha varit vid Smedstorpfallet i Lofta
1700 tal "Tillmakning" var den metod som användes i gruvorna. På 1600-talet kom svartkrutet men det var för dyrt att använda i gruvbrytningen. Inte förrän på 1700-talet blev det allmänt använt
1700 ca Ett av de större gruvschackten i Tjust är Nömosse i Ukna. I Sverige fanns vid den här tiden ca 350 järnbruk som sysselsatte 3% av befolkningen
1710 Pesten drabbar Tjust från oktober 1710 till februari 1711. Omkring 300 personer avled i Västervik. Sjukdomen orsakades av pestbacillen som spreds med loppor som i sin tur spreds med råttor.
1718 Högertrafik förordnades år 1718 och upphävdes 1734. Återinförs 1967
1721 Fredsslutet 1720 - 1730 gav lantbruket goda skördar och folkmängden ökade kraftigt
1730 talet Landhöjningen benämndes "wattu-minskning" och sågs som ett tecken på att syndafloden drog sig tillbaka. På 1730-talet började Celsius rista märken för att mäta hastigheten. På 1800-talet fann man att den var olika stor på olika platser och att det var landet som höjdes i stället. 1859 framlades teorin om inlandsisen och landhöjningen
1747 Jernkontoret inrättas. Det har tekniska experter för bergshantering och järnbruksdrift. År 1816 börjar den bergsvetenskapliga tidskriften Jernkontorets Annaler utges
1750 I Sverige produceras 40% av allt järn som produceras i västvärlden
1753 Den gregorianska tideräkningen införs. Enligt den tidigare julianska kalendern hade året 366 dagar vart fjärde år vilket medför ett dygns fel vart 128:e år
1755 0603 Vid häradshövdingen Jonas Linnerhielms installation i ämbetet som domare i Tjusts domsaga den 3 juni 1755 hölls tingspredikan av prosten Henric Jacob Sivers. Det var en lärd och kraftfull predikan som levererades med förmaningar till den nye domaren, till nämnden och även till "parterna, vittnen, fullmäktige och Eder alla, som här tillstädes ären".

"Så gack och sätt tig, tu nye Domare, i Herrans kraft, uppå tin domsol! Gud Fader och hans dyra nåd sätte sig jemte tig! Guds Son, wår dyraste Frälsare Jesus Christus tage säte uti titt hierta, som tu sätter tig uti Tingstufwan! Himmelens dufwa, Gud then Heliga Ande, utbrede sina nådewingar öfwer tig och öftwerskygge tig!"
1758 Tingshuset i Gamleby byggs. Se 1832 och 1960
1760 I Sverige finns ca 2 milj innevånade
1760 Cronstedt uppfinner kakelugnen - familjelivet förändras. Järnspisen kom 1860
1760 -al Sex bruk fanns i Tjust: Falsterbo, Ed, Ankarsund, Överum, Forsaström och Spårbacka
1763 Den första fattigvårdsförordningen, reviderades 1847 och 1853. 1871 drogs den in
1770 Generalfaktoriet bildades 1662. Det skulle ombesörja export av kanoner. Från 1723 var den handeln fri och ombesörjdes av järnexportfirmor. Krigskollegii accepterade från 1770 endast helgjutna och borrade kanoner. Övriga fick, efter skjutprov och med exportskatt, exporteras
1777 Spårös 25 m höga båk bygdes. 1884 ersattes den med Spårö fyr som automatiserades 1934 då bemanningen drogs in
1780 Kyrkobokföringen övergår i husförhörslängder på 1780-talet
1782 Ankarsrums bruks äldsta figurstämpel är från 1782
1788 Hemortsrättsbegreppet införs, det ersätts av vistelsebegreppet. Se 1801 och 1806
1800 tal Bibel var ovanlig fram till 1800-talet. Endast kyrkan och adeln ägde en bibel. Gutenberg som omkr 1445 konstruerade boktryckmaskinen ändrade förutsättningarna så att under 1800-talet en bibel blev varje familjs egendom. Det föranledde en religiös väckelse i landet
1808 Vårdkasar upprättas i skärgården "på samma ställen som vid Ryska kriget". "Den beordrade skall infinna sig klockan sex eftermiddagen med elddon och svavelstickor..."
1809 Husbehovsbränning återinförs men begränsas 1855. 1830 konsumerades ca 12 liter per invånare mot ca 6 liter nu
1809 Åren 1808-1809 hade vi vårt sista krig, Finska kriget
1809 -06-06 Sverige får ny regeringsform
1809 Sverige var ett fattigt bondeland till 1870
1814 -05-17 Norges grundlag antogs
1817 Förordning om sockenstämmor och kyrkråd föreskrev hur fattigvården skulle skötas
1819 Det var vanligt att gårdens anställda flyttade till nytt arbete en gång om året.Fram till 1819 var den 29:e sept flyttdag och därefter den 24:e oktober. Se 1944
1820 Tjustempirens tidevarv 1820 - 1875: Casimirsbborg, Blekhem, Nygård, Ottinge, Tinderedsnäs, Åby mfl. Överums herrgård , Gräntzö Se 1840 och 1993 Odensviholm är dock i gustaviansk stil.
1822 Det sista kaffeförbudet upphörde
1825 År 1825 börjar den runda sågklingan användas vilket innebar enklare maskineri och rationellare sönderdelning. Det blev ett genombrott för småsågarnas utveckling
1830 Vid mitten av 1700-talet var älgen nästan försvunnen i våra trakter. Rådjur och knölsvan utrotades. Endast småvilt fanns att jaga. 1830 bildades Svenska Jägareförbundet. 1938 infördes jaktvårdsavgift. Jaktsamverkan fanns 1912, bestämmelser om jaktvårdsområden imfördes
1832 Gamleby tingshus såldes på auktion 1827. Nytt tingshus byggs på samma plats och blir färdigt 1832. se 1758
1832 Planer finns att bryta sig ur Kalmar län och att Norra och Södra Tjusts, Aspelands och Sevede härader bilda eget län. Förslaget läggs fram 1837, då Carl XIV Johan gästade Västervik. Baron Johan Nordenfalk på Blekhem var en ivrig pådrivare. År 1840 läggs en kunglig proposition om saken men avslås av ständerna efter en stormig session. Dessförinnan hade länsstyrelsen tillstyrkt men kammarkollegiet avslog begäran.
Länsresidenset, som hade byggts, blev i stället stadshotell i Västervik. Frågan blev definitivt avförd vid riksdagen 1847-48.
1840 Då fanns det 2308 socknar i Sverige varav 1200 saknade skola
1841 Kyrkotukt innebar bötesstraff, stockstraff eller spöstraff för dem som vanhelgade eller åsidosatte kyrkan. Oftast handlade det om sexuell otro inom och utom äktenskapet samt att inte närvara vid gudtjänsten och förekom på 1500 - 1800-talen. 1841 avskaffades stockstaraffet och 1855 upphävdes lagen om kyrkotukt
1842 I 1842 års stadga om folkundervisningen lades grunden för skolan. 6 år föreskrevs redan från början
1842 06-18 Med 1842 års Folkskolestadgan blev undervisning obligatorisk. Minst en skola med examinerad lärare skulle finnas i varje socken
1842 I folkskolestadgan föreskrav att varje socken var skyldig att anordna skola med minst en godkänd lärare. Ämnena skulle vara kristendom, läsning, rättskrivning och välskrivning, räkning och geometri, geografi, historia, naturlära, linearritning, gymnastik och sång. Undantag gjordes för svaga och fattiga elever. Kyrkoherden var skolstyrelsens ordförande
1846 Ångbåten "Gamleby" börjar trafikera skärgården, senare även till Stockholm.
1847 Första moderna fattigvårdslagen
1848 De borgerliga och de kyrkliga ärendena börjar åtskljas
1849 -06-05 Junigrundlagen godkänns av Danmarks konung
1849 -1926 Författarinnan Ellen Key 1849 - 1926
1850 -mitt Nya material och metoder medförde att bruken i Tjust fick det svårt.
1850 -tal Potatis får sitt genombrott som livsmedel. Den introducerades under 1600-talet men började inte användas förrän under 1750-talet.
1855 Husbehovsbränningen förbjuds
1859 -10-14 "Som ett märkligt bevis på den nu rådande penningbristen - kanske också på den förut genom prvatbanker och hypoteksinrättningar åstadkomna onaturliga stegringen uti egendomspriserna - må nämnas, att egendomen Helgerum i Kalmar län, värderad till 600.000 rdr, försålts till kammarherre baron C. Raab för 345.000 rdr rmt."
1859 Charles Darwin ger ut sitt verk “Om arternas uppkomst”. Trots att i det antika Grekland fanns sådana tankar innbar verket en revolution eftersom bibelns tolkning av Adam och Eva som de första människorna måste förkastas. Fortfarande, under 1900-talets sista år, föredrar var annan amerikan att tro på bibeln framför Guds budskap i original utanför deras eget fönster. Darwins budskap var att de bäst anpassade överlever. Det har i bland, tex av Adolf Hittler, förvrängts till att de bäst lämpade överlever. Se 1925"
1860 -tal Slutet av 1860-talet var nödår.
1860 Det blev som en revolution under 1860 - 1870 telen, att något kunde vara äldre än Adam, Eva och syndafloden
1861 Ångslup, döpt till Gamleby, sattes i trafik på sträckan Gamleby - Västervik. Den byttes mot större 1870 och 1892 och gick i trafik sträckan Gamleby - Västervik - Valdemarsvik - Stockholm. Trafiken med "Tjust" och "Gamleby" upphör 1947.
1862 Socken = kyrklig och borgerlig landskommun, 1862 - 1952.
1862 År 1862 införs två landsting i Kalmar län.
1868 Socknarna blev kommuner.
1868 Fångstgroppar förbjöds. De ansågs för effektiva för bla älg.
1869 Den första folkhögskolan "för kvinnor av alla stånd" startar på Tyllinge herrgård men upphör efter ett år. 1876 startar Landstinget bla på initiativ av Emil Key en ny skola i Frödinge by. Den flyttar senare till S Vi. 1891 börjar lantmannaundervisningen. Se 1898.
1870 Städerna växer och emigrationen är stor till 1914.
1871 Kinda kanal mellan Åsunden och Linköping öppnas. Den påbörjades 1855. 1870 anläggs ett sågverk vid Åsunden. "Kinda kanal har 1873 befarits af 12 stycken ångbåtar med omkring 30 stycken pråmar och af en segeljakt, vilka med undantag av två stycken passagerarebåtar nästan uteslutande forslat skogsprodukter". Kanalens betydelse minskade då Östra centralbanan kom till år 1902. Kinda kanal innebar att Gamlebys betydelse som trävaruhamn minskade. Se 1902
1875 nov 27 Alfred Nobel (1833-1896) skriver sitt testamente och grundar nobelpriset.
1876 Elkraft började användas i Sverige och 1882 togs det första vattenkreftverket i bruk
1879 Järnvägen Westervik-Åtvidaberg-Bersbo invigs av kung Oscar II. Spårvidden är 891 mm. SJ tar över sträckan Västervik - Hultsfred 1949. Se 1984 Sveriges första järnväg anlades 1856
1879 Järnvägen Västervik-Ankarsrum-Hultsfred invigs. Bolagsstyrelsens säte var Ankarsrum och de Maré var den drivande kraften
1879 Sverige övergår till metersystemet. Arbetet började under 1600-talet och metern fastställdes år 1799.
1887 Det året utvandrade 50000 till Amerika. Totalt utvandrade 1.3 milj under 1840-1930
1890 ca Ankarsrums metodist-kyrka byggs. Den är uppförd av slaggsten från bruket. 1918 övergick den till svenska kyrkan
1894 Den svenska flaggan kom till år 1894 och har sitt ursprung i äldre militärflaggor. Den blev allmänn i samband med Stockholmsutställningen 1897 och förändrades något år 1906 då den blev Stats- och Nationsflagga.
1896 12-10 Alfred Nobel dog i San Remo med endast läkare och några tjänare närvarande. Han föddes 1833. Nobelpriset utdelas årligen 10:e dec och omfattar fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fredsarbete. Ett ekonomipris instiftat av Riksbanken 1969 har tillkommit.
1898 Folkhögskolan flyttas från S Vi till Gamleby. Lantmannaskolan startar . En renovering och utökning skedde 1927. Se 1945
1902 Östra centralbanan tog till stor del över transporterna från Kinda Kanal från år 1902 då sträckan Linköping - Vimmerby invigdes och utökades till Hultsfred 1906. Under 1880-talet hade det livligt diskuterats järnvägens fortta sträckning från Kisa till Eksjö, Vimmerby eller Gamleby. Se 1871
1905 Ett bilregister upprättas i Sverige. Det fanns då 115 bilar. Man hade för vana att tuta i alla kurvor och korsningar, men 1935 blev det förbjudet att tuta i onödan i tätbebygda samhällen. 1955 infördes hastighetsbegränsninbg till 50 km/t i tätbebyggda områden och 1964 började Svensk Bilprovning.
1910 Landstingsmän väljes för första gången
1914 Första världskriget börjar. Det slutar 1918
1914 06-28 Första väldskriget bryter ut och pågår till 1918. Orsaken var förskjutningar i maktbalansen som skapades genom Wienkonferensen 1815. På ena sidan deltog centralmakterna = Tyskland, Österrike, Ungern, Turkiet och Belgien. På andra ententen = Frankrike, Ryssland, Storbritanien, Japan Italien och USA. Mer än en miljon soldater dog och 20 miljoner blev sårade. Ca 20 miljoner människor svalt ihjäl
1916 Åren 1916-22 var torra år. Det innebar bla vattenbrist vid Tovehults vattenkraftverk
1916 Livsmedelsransonering införs och priserna stiger kraftigt
1917 Motbok för köp av alkohol infördes. Upphävdes 1955 då minimiålder 18 år infördes
1917 Hungerkravaller i Västervik sprider sig över hela landet. En malariaepidemi drar fram över Tjust
1917 Ryska revolutionen, tsarfamiljen mördas och Lenin tar över. Se 1991 Spanska sjukan, en influensaliknande virusepedemi, härjan 1917 - 1920 virvid 30 miljoner människor beräknas ha avlidit
1917 12-06 Lantdagen förklarar Finland självständigt
1917 Tjustbygdens kulturhistoriska förening bildas. Föremål samlas fram till 1933 dår föreningen bygde Kulbackens museum som övertogs av en stiftelse år 1986. Sedan 1926 ges en bok med namnet Tjustbygden ut årligen.
1918 Efter kriget tas 26000 krigsbarn från Österrike och Tyskland emot under något år - se berättelse om Greta Kos i http://www.tjust.com/lofta/
1919 Kvinlig rösträtt införs 1919. 1921 blir gift kvinna myndig
1920 En Tjustdräkt komponerades till Vimmerbyutställningen av Hedvig Salenius. Den syddes på hemslöjden i Västervik varefter ca 8 dräkter årligen syddes vid Gamleby folkhögskola. Inga förebilder fanns bevarade och såvitt man vet har ingen enhetlig dräkt funnits. Därför användes dräktdetaljer från Pelarne socken som förebild
1920 -tal Klockare var den allmänna benämningen på lärare och kantor, ord som börjar användas först in på 1900-talet
1922 Folkomröstning sade med knapp majoritet NEJ till totalförbud mot alkohol
1922 Den smalspåriga järnvägen Växjö - Hultsfred - Västervik klar
1925 Ensittarlagen reglerade jordbrukens ägarbyte. Den fösvann 1975
1925 Charles Darwins lära om arternas uppkomst, se 1859, fick genomslag I Sverige och Tjust främst under mitten av 1900-talet. I det konservativt religiösa USA dömdes 1925 en lärare för att han hade undervisat om Darwins lära. Påven överväger 1997 att acceptera Darwins läror
1926 Den urgamla legostadgan upphävs. Tjänstehjon var anställda ett år i taget av sin husbonde som hade stor makt över dem men också ansvar. Husagan avskaffades 1858, för män under 18 och kvinnor under 16 år dock först 1920
1927 Kvinnor får rätt att söka till sattliga läroverk. Första kvinna kom till gymnasiet dock redan 1923. Hon hette Anna Hultén, var från Västervik och tog studentexamen 1925. Första kvinnan till realskolan kom 1928
1928 Statsminister Per Albin Hansson myntar uttrycket FOLKHEMMET. Den visionen lförsvann i början av 1990-talet då den internationella ekonomin och marknadskrafterna tog över. Se 1991
1930 Kraftledningen Söderköping - Västerviks pappersbruk dras. Den gick då över Hässelstad - Gursten och hade en kapacitet av ? V och ? A.
1931 01-01 Efter sju år lyckades bruksledningen i Överum med avstyckning från Lofta, V Ed, Ukna, Dalhem och Gamleby. Överum med 300 invånare blir egen kommun. Carl Sundberg var fullmäktigeordförande i 20 år trots en socialdemokratisk majoritet
1932 Kreugerkraschens, Ekmanskandalens, massarbetslöshetens och Hitlers år 1932 valdes en riksdag med borgerlig majoritet. Socialdemokraterna fick 32% av rösterna men Högern var överlägset största parti. Trots det utsågs Per Albin Hansson till statsminister och det blev inledningen till 49 års socialdemokratiskt styre. Se 1991
1932 03-12 Krüger föddes 1880 i Kalmar och byggde upp en jättelik koncern med mer än 250 tändsticksfabriker i 43 länder. Hans imperium krachade och han begick självmord eller blev mördad 12:e mars 1932 i Paris. Många förlorade kapital på bla aktier
1933 Kung Gustaf V på eriksgata. Västervik rustas och Västervik blir turiststad. Kulbackens museum byggs
1933 Tysklands upprustning börjar 1933 när nazisterna och Hitler erhåller makten genom fria val
1935 Knölsvanen kom för första gången till våra trakter
1936 Björnsholms fotbollslag leder Tjustserien
1938 Fram till 1938 var det förbjudet med sexualundervisning och rådgivning om preventivmedel.
1938 Kristallnatten den 9 -10 nov. En nazistdiplomat dödats i Paris vilket leder till att ett trettiotal judar mördas och 20 000 förs till koncentrationsläger
1939 Kistidsnämnd bildas och verkade till 1950
1939 aug Andra världskriget börjar och pågår till maj 1945. Tyskland behärskade Polen från 1939, Danmark, Norge mfl från 1940 samt Finland och de Baltiska länderna från 1941. Efter nederlaget i första världskriget, se 1914, strävade Tyskarna efter att upphäva de hårda fredsvillkoren från 1918. 35 - 60 miljoner dör varav ca 20 miljoner från Sovjetunionen. De allierades förluster blev 'endast' 1,3 miljoner.
1940 Fri skolmaterial erhålles
1941 Lars V Linden avgår som kommunledamot men kvarstår i landsting och riksdag
1942 ? En torped träffade fartyget Luleå som sjönk utanför Kungsgrundet
1943 Fri tandvård för barn 4 - 15 år
1944 1:a nov Statarsystemet avskaffas. Systemet uppstod i mitten av 1700-talet. År 1900 beräknas det ha funnits 100 000 familjer eller en halv miljon människor på stat. Stataren var en fast anställd lantarbetare som inte brukade jord för egen del och vars lön utgick i natura och endast en liten del i kontanter. Lantarbetare kom i stället.
1944 06-17 Island blir republik
1945 05-08 Andra världskriget slut, Tyskland kapitulerar.
1945 08-06 08.15 Första atombomben fälldes och Hiroshima jämnades med marken. 140000 människor dödades omedelbart och ytterligare 60000 av senare skador. Tre dagar därefter fälldes en atombomb över Nagasaki.
1945 Landstinget köpte gården Valstad 1945. 1957 invigdes lantmannaskolan som sedan fick namnet Valstadskolan. Se 1898
1946 ca PAS började användas mot TBC. Calmettevaccinering blev vanlig och Streptomycin började användas omkring 1950
1946 Scoutförbundet har storläger på Gräntzö med 10.000 pojkar från hela världen.
1946 01-25 Balturlämningen, beslutad av Per Albin Hanssons samlingsregering, då 130 letter, 9 litauer och 7 ester förs via Trelleborg till Stalins Sovjet. De hade varit soldater i Tysk uniform och flytt till Sverige när Röda armén ockuperade balticum i maj 1945
1947 Ångbåtstrafiken i Tjusts skärgård upphörde
1950 al Ankarsrums bruks storhetstid med 700 anställda. Järnspisar, kaminer, badkar, radiatorer mm stod på programmet.
1951 Kvinna får bli förmyndare för sina egna barn vid sin mans frånfälle
1953 Stor epidemi av polio
1954 Total solförmörkelse inträffade. Vi sotade glas för att kunna titta på solen när månen trängde in och förmörkade den. Det var en fin sommardag, men det blev det mörkt som på natten. Fåglarna slutade att sjunga och de starkaste stjärnorna syntes. Efter ett par minuter var underverkat över och kommer inte tillbaka förrän år 2126. Skuggan blir högst 27 mil i diameter när den sveper över jorden.
1955 Motbok för köp av alkohol infördes 1917 och upphävdes 1955 då minimiålder 18 år för inköp av sprit infördes. I okt 1965 kom mellanölet med 3,6% som kunde köpas i livsmedelaffärerna av den som fyllt 16 åt.. Åldersgränsen höjdes till 18 år 1970 och 1977 upphörde all försäljning av mellanöl i mataffärerna
1957 En av fordom fyra högar från 600 talet e Kr vid Gunnerstad grävs ut
1960 Tinget i Gamleby, Häradsrätten, flyttas till Västervik
1960 Skramstadbron i Gamleby blev klar. Den är 365 m lång
1960 -tal Bruken i Tjust hade goda år på 1960-talet
1960 -tal Tjust härads kista, tidigare i Gamleby nu i tingshuset i Västervik är från 160-talet, Rådhuset se 1793
1967 Lika lön för lika arbete införs
1969 Den första av fem månfärder. Den 21:e juli 1969 landade Neil Armstrong på månen
1970 Lofta Sparbank fusioneras med Västerviks sparbank som slås samman med andra sparbanker till Tjustbygdens Sparbank samma år. En epok från 1874 omdanas.
1971 01-01 Västerviks storkommun bildades. Gränsen mellan Östergötland och Kalmar län flyttas söderut.
1972 Ölandsbron byggs 1968 - 1972. Den är 6070 m lång Lag om skydd av grusåsar od
1975 Kvinnan får själv bestämma om abort
1979 Lag om jämställdhet mellan kvinna och man i arbetslivet
1980 Högstadieskolan i Ankarsrum invigs efter hårda strider med bla skolstrejk
1984 -08-19 Tågen från Ankarsrum anländer till Västervik för sista gången 21.30. Västerviks-Hultsfred-Västerviks Järnvägsaktiebolag, VHVJ, bildas 1987 och köper spåret av SJ för 7.7 milj kr. Se 1992
1987 10-19 Den måndagen inträffade en börskrasch över hela världen. På några timmar föll börsindex från 1200 till 800 i Stockholm, 1500 till 1000 i Frankfurt, 2700 till 1800 i New York och 1200 till 800 i London. Börsen repar sig långsamt 1988 - 1992 men svårigheter inträffar igen för den svenska kronan i slutet av 1992 (se do) då den släpps fri
1990 Berlinmuren faller 1989 och Tyskland återförenas 3:e okt 1990
1990 0802 Irak går in i och erövrar Kuwait. 17:e jan 1991 inleds operation Ökenstorm då 25 länder samlat anfaller Irak. Den 24:e jan inleds markoffensiven vilket leder till vapenvila den 3:e mars. Ett hundra tusen Irakier dör och alla Kuwaits oljekällor sätts i brand
1991 08-23 Berlinmuren faller 1988. Sovjet faller sönder och upplöses. Gorbatjov störtas av militärjunta 19 augusti. Kommunismen i Ryssland avskaffas 23 aug 1991. En väldsepok med början i 1917-års revolution är slut
1991 sept Sverige får borgerlig regering under Carl Bildt 1991 - 1994
1991 Tysklands och Europas delning efter andra världskriget upphör.
1992 sept Valutakris: Räntan höjs till 500 % den 16:e september. Kronan flyter och faller ca 30%.
1992 VHVJ (Västervik, Hultsfred, Växjö Järnväg) går i konkurs trots 40000 passagerare under sommaren. Banan byggnadsminnesförklaras 1996 och sträckan trafikeras med veterantåg. 1997 beviljas stöd med 7 miljoner och banan rustas åter
1993 Bill Clintorn blir president i USA 20:e januari. Volvokris, VD PG Gyllenhammar tvingas avgå 2:d dec. Volvos aktiekurs ökar därefter dramatiskt.
1994 Varmaste sommaren sedan mätningar började 1756 (? se 1997) Ingvar Carlsson (s) återtar makten i Sverige
1994 nov 13 Vid folkomröstning beslutas att Sverige skall gå med i EuropaUnionen EU. 52,3% röstade ja, 46,8% röstade nej. Ja hade majoritet i stostadsregionerna från Skåne till Bohus län samt Östergötland till Uppsala län. Från Kalmar via Jönköping och Västergötland, västra och norra Sverige röstade man nej.
1994 sept 28 Fartyget Estonia sjunker på väg från Tallin till Stockholm, 852 människor omkommer och 137 personer överlever
1996 Tjust Hembygdsforum bildas
1997 Den varmaste sommaren sedan mätningar började 1860. Gladhammar hade medeltemperatur juni 15.1°, juli 18.0° och augusti 20.0°
1999 06-16 En björn gick genom Tjust söderut. Den var fyra år och kom från Sälenfjällen. Senast vi hade björn i Småland var på 1830-talet. Läs mer HÄR
600 000 000
Om 600 miljoner år har solens strålning ökat med 10% och förångat jordens oceaner. Om 6.5 miljarder år är solens bränsle slut och den kollapsar. Först sväller den och slukar jorden för att därefter falla hop till en liten vit dvärg stor som jorden
1999 Årtal i Tjust upprättad av Lars Cornell
Hjälp till, rätta fel och utöka med intressanta fakta.