FÖRTJUST

Föreningens syfte
Styrelse
Stadgar
Årsrapport 1997
SKRIVELSER 1999

Debatt

* org no 833600-9215
* postgiro 4663885-4
* telefon 0493-67074
FÖRENINGENS SYFTE

Formeln för Tjusts ekonomiska välstånd kan beskrivas som skillnaden mellan värdet av produkter vi exporterar och importerar till Tjust. Med produkt menar vi: saker, tjänster, energi, kunskap och utveckling. För att lyckas behöver vi öka vår effektivitet. Kapital dras till effektiva områden och människor flyttar dit kapital finns. Utflyttning, där Tjust är bland de värst drabbade, är därför ett tecken på bristande effektivitet. Ett område där kompetensutveckling i Tjust är mycket angelägen är samverkan med internationella marknader och stora organisationer. Bygdens nutidskultur är har direkt samband med bygdens utveckling.

"Kommunen skall utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv" har det sagts sedan 1971. Men det finns inget sådant helhetsperspektiv. Staden kan inte utveckla bygden - det måste bygden själv klara. Kompetensen skall därför byggas upp och bevaras på landsbygden genom att landsbygden själv svarar för sin utveckling. En god utvecklingsspiral för Tjust kan se ut på följande vis:

Nya attityder - leder till
Kompetens - som medför
Förändring - nödvändig för
Utveckling - för att skapa
Effektivitet - som genererar
Kapital - vilket återinvesteras i
Ny kompetens - osv.

Ett handelshus ingår i vår strävan. Det är en kompetensstärkande åtgärd för att knyta samma vår småskaliga verksamhet med internationell storskalighet. Arbetssättet med ett handelshus innebär en förändring som skapar effektivitet som drar till sig kapital och genererar ny kompetens.

Att ändra kommunens namn till Tjust är en kompetensstärkande åtgärd med psykologisk och kommersiell kraft. Att återföra kommunen till östgötaregionen finns däremot inte på vårt program eftersom handel, kapital, kultur och produkter inte känner administrativa gränser.

Föreningen FörTjust bildades med syftet att påskynda förändringar som är nödvändiga för utvecklingen. Vi är partipolitiskt obundna men har en samsyn av hur problemen ser ut och vilka möjligheter som finns.

STYRELSE 1997 - 1999

Föreningen bildades 1997-06-28. Styrelsen består av:
Jonas Jalkteg - Tjutingev 7, 59093 Gunnebo, 0490-23487
Jan Thörngren - Träthult , 59098 Eds Bruk, 0493-70143 -70353
Lars Cornell - Östanvik 20, 59493 Gamleby, 0493-67074
Michael Myhrén - Tyllinge, 59492 Gamleby, 0493-33005 -33072
Sven-Olof Karlholm - Haga Lofta, 59493 Gamleby, 0493-63057
Revisor: Thomas Hörling - Ernst & Young AB, Västervik, 0490-16870

TOP

STADGAR ANTAGNA 1997

§1 Föreningen skall främja utvecklingen av Tjusts landsbygd och samhällen.

§2 Utvecklingsidén skall grundas på NÄRHET samt utveckling av KOMPETENS, RESURS och ORGANISATION. Kompetens skall byggas upp och bevaras på landsbygden genom att landsbygden själv svarar för sin utveckling.

Viktiga moment är:
- avveckling av det otidsenliga centralortsbegreppet
- motarbeta brukskulturens negativa sidor, janteanda och politiska låsningar
- närdemokrati skall råda och visst ekonomiskt ansvar skall finnas lokalt
- utökad service och sockenvis redovisning av statistik
- göra landsbygden till en kompetent självständig partner i
glokalsamhället,
ett samhälle som är lokalt och globalt på samma gång
- verka för export av produkter = saker, tjänster, energi, kunskap och utveckling
- kommunens namn skall ändras till TJUST
- föreningen har ej som mål att dela kommunen

§3 Medlem i föreningen är den som sympatiserar med här fastställt syfte och medel och som erlagt stadgad årsavgift.

§4 Årsmöte skall hållas före februari månads utgång. Kallelse sker genom annons i ortstidning lördagen före årsmötet. Obligatoriska ärenden:
1 Styrelsens och revisorernas berättelser, ansvarsfrihet för styrelsen.
2
Val av 6-10 styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleant.
3 Årsavgift.
4 Andra ärenden.
Rösträtt utövas endast genom personlig närvaro av medlemmar.
All omröstning sker öppet.

§5 Styrelsen skall inom sig utse ordf., sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutsför med minst fyra ledamöter. Ordförandens röst avgör.
Styrelsens beslut skall protokollföras och skall tillsammans med övriga handlingar stå till
revisorernas förfogande när så begärs.
Styrelsen kan kalla till extra föreningsmöte när förhållandena enligt styrelsens mening så påkallar
eller när minst två ledamöter skriftligen påfordrar sådant möte för avgörande av ett i samma skrivelse särskilt angivet ärende.

§6 För ändring i stadgarna fordras att 2/3 av de avgivna rösterna bifaller ändringsförslaget vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte.

§7 Om föreningen skulle upplösas eller dess verksamhet upphöra, vilket måste beslutas enligt villkoren i §6, skall föreningens handlingar överlämnas till kommunen och övriga tillgångar till landsbygdsungdomars utbildning.

§8 Övergångsbestämmelser:
Interimsstyrelse enligt bilaga ansvarar för föreningen fram till första medlemsmöte senast i okt
1997.
Som medlem vid första medlemsmötet räknas även den som avser att bli medlem.
Medlemsavgiften för 1997 är 40:-.