KALKMÅLNINGAR I LOFTA GAMLA KYRKA
av
GRAFFMAN
Sida 3 (3)

NORRA CHORET

Scener ur Skapelseberättelsen.

Scener ur Skapelseberättelsen.

Scener ur Skapelseberättelsen.

SÖDRA CHORET

Martyren S Georgii (Sankt Göran) ifrån Cappadocien lidande:
Martyren med helgongloria, sittande naken på en tvärståck, som drages av tvenne hästar. En knekt med gissel i handen håller tömmarna. Bakom
går en man i fotsid hvit drägt och hög mössa, och håller Martyren.

Martyren på ett kors, stungen med spjut av fyra krigsknektar; på högra sidan en grouppe af åskådare.

Martyren sitter naken på ett dubbelt hjul, med knifvar, hviket kringvrides af tvänne bödelsknektar. En höfding står längre bort.

Martyren i en kettil öfver eld, två knektar med stöttor i hand; tvenne andra upblåsa elden med blåsbäljor. Längst bort en gammal man med mössa.

Martyren i fotsid hvit klädnad, med helgongloria; framför honom en man i fotsid grön drägt, på knä, med en kalk i högra, en mössa i venstra handen; dessutom en grouppe av män.

Martyren i gloria, håller kalken för munnen; vid venstra sidan en Man i grön tröja och mössa; framför en knäböjande man, med bart hufvud, i fotsid, grön drägt. På andra sidan en bödelsknekt med bart svärd öfver hufvudet på en man (den omvända giftblandaren?) i fotsid grön drägt.

Martyren ligger på en brädtafla, med fötter, klädd i en färgad linnedrägt. Öfver honom lutar sig en man i fotsid drägt, med mössa och gehäng, hvari ett horn hänger; I högra handen ett smalt käril; en quinna med ett sådant käril står vid föttren. Vid hufvudet en grönklädd man, med blå mössa, i bedjande ställning, samt en annan i hvit fotsid drägt, mössa och ett slags spira i handen.

Martyren ligger halshuggen, klädd i en lång fotsid drägt; bredvid en bödelsknekt i mössa och jacka, med utdraget svärd; på andra sidan tvenne män. Upöver martyren en vingad Engel med gloria, hållande I händren en duk sammanlagd liksom en båt, uti hvllken man ser ett barn.


©